Bsrat Aregay Weni – Weyti Gudey | ወይቲ ጉደይ

In this video

ናይ ፈቨን ጸጋይ ሓዳሽ ደርፊ ‘ንገረኒ’ ምስ ሰማዕኩስ: ናይ ብስራት ኣረጋይ ‘ወይ’ ቲ ጉደይ’ ዘኪረ። ክልቲአን ደርፍታት ተመሳሳልነት ኣለወን። እታ ናይ ብስራት ኣረጋይ ደርፊ ንዕድሚኣ ከይበልዐ ኸሎ ዓይና ዘንቆሐት ጓልሄዋን እትገልጽ ክትከውን ከላ: እታ ናይ ፈቨን ክኣ ዕድሚኣ እናፈቐደት መንገዳ እንታይ ምዃኑ ዘይበርሀላ: ኣብ ፍቕሪ ሕቒቕ ትብል ዘላ ጓልሄዋን እያ። ኣነ ዘገረመኒ ግን ክልቲአን እዘን ደርፍታት ብ ወዲ ተባዕታይ ‘የን ተገጢመን፣ ክሳብ ክንደይ ቃንዛ ደቀንስትዮ ስለዝርድኦም ኮን ‘ዮም እዚ ዝመስል ድንቂ ዝኾነ ስራሕ ኣበርኪቶም ዘለው? ኣነ በዛ ነብሰይ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይደሊ። ገለ ካብ ዝመሰጣኒ ክፋል ናይተን ግጥሚ:-

ብስራት ኣረጋይ/ወይ’ቲ ጉደይ
ዜማ- ደንደን ኢስማዒል
ግጥሚ- ኣቢብ ሓይልኣብ
ዳይሬክተር- ሚካኤል ኣብርሃም {ሸጡ}

ቃላቱ ይኣምኖ ነይረ
ከም ቅዱስ ስብከት
ደፋር ዕድመይ ክበልዕ
ዘይብሉ ሕንከት
ዕድመይ ተሓናጊሩ
እናተሓንበበ
ኣነ ቃሉ ኣሚነ
ንቡር ይጽበ
ዘይከም ዓስበይ
ድፍን ልበይ
ሎሚ ጽባሕ
ጣዕሳ ዓሕ….

*********

ፌቨን ጸጋይ/ ንገረኒ
ግጥሚ- መርሃዊ ኣፈወርቂ
ዜማ -ሬገን የማነ
ዳይረክተር Dr.SweetJ

ናተይ
እንታይ ዩ ጽባሕና
ንገረኒ ንገረኒ
ዝጸንሕ ኣብ ቅድሜና
ይኣምነካ የ
ካልእ ከይመስለካ
ክረግእ ግን
ጽባሕና ንገረኒ በጃኻ

ነገር ጓል ኮይንኒ
ዕላለይ ምስ ዕድመይ
ክድቅስ ክትንስእ
ዘየላግስ ካባይ
ንገረኒ
ንገረኒ
ከምዚ የ ዘለኹ
የዕልለኒ…

Enjoy both
Yours, Wehazit(Zuzu)

(Visited 298 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.