Nehmia Zeray – Kes Bel | ቀስ በል

In this video

ደርፊ ክሊፕ ‘ቀስ በል’ ብነህምያ ዘርኣይ: መሳጢ ላሕታት ድምጻ: ናይ ጨጉራ ኣመሻሽጣ: እቲ ሲምፕል ዝኾነ ኣከዳድንኣ ካብቲ ኣዝዩ ሰሓቢ እዩ። እቲ ገጣማይ ዝጠመቶ ኩርናዕን: ብ ፈኮስቲ ቃላት ዓቢ መልእኽቲ ከሕልፍ ምኽኣሉ ውን ዝንኣድ ስራሕ እዩ። ደቀንስትዮ ኣብ ፍቕራዊ ሂወት ዘሕልፍኦ መሰናኽል፡ ብንጹሃተን ዝጥቀኦ ጠቐነ፡ ቅንኢ ዝፈጥሮ ናይ መንፈስ ረበሻ : በዘን ነግሕታት ገራ ዘርኣየትና ልዝብቲ ግጥሚ እያ።
“ፍቕሪ ዘንቀሎ ብዘይ ጭባጢ
ነብስኻ ምቕሻሽ
ኣነ ብንጽህተይ
ባዶነት ሓዚልካ ምርባሽ 
እንታዋይ ‘ዩ ሰላም ዝበለኪ
መን ‘ዩ ኸ እቲ ዝደወለልኪ
እናበልካ ብሓይሊ ምፍካር
ኩነት ዝዓብለሎ ምንህሃር”

ዳይረክተር ኣብ ጂም ዝሰርሕ ወዲ ምምራጹ ውን ምስዛ ነግሒ እትኸይድ እያ:
“ብልብኻ ኣፍቂርካ
ብደረትካ ኣይሕሰብ”

ነህምያ ዘርኣይ እተጠቐመቶ ምንቅስቓስ ግን ንዓዓ ውን ‘ቀስ በሊ’ ኢሉ ዝደርፈላ ትደሊ እያ፤ ክንዲ ብህድኣት እትደርፍ ምስቲ መልእኽቲ ናይቲ ደርፊ ዘይከይድ ምንቅስቓሳት ኣርእያ: ምናልባት እቲ ንዓይንና ክሳብ ክተውጻና እትደሊ ዝሰንዘወትቶ ኣእዳዋን: ምንቅስቓሳን: መርኣይ ርእሰተኣማማንነታ ዶ ይኸውን፧ ጠንቂ ቅንኡ ኸ ንሱ ዶ ይኸውን፧

(Visited 418 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.