Short Story by Merhawi Meles

ሓጺር ሌብ-ወሇዴ፡ ብዘይ ስም ዯራሲ፡ መርሃዊ መሇስ
ዕሇት፡ 18/07/2011
ኣውቶቡሳት ተመራሪሐን ንጽሙው ሇይቲ ኣዱስ-ኣበባ እናጨዯዲ መገዯን ናብ ዯብረዘይት ኣቅኒዏን ይጉዒዛ ኣሇዋ። እዚ ኩለ ናህሪ ናብ ዒሰብ ገጸን እየን። ሰዒት 4፡00 ወጋሕታ ካብ መአከቢ ኤርትራውያን ኣብ ሰርቤት ዝርከብ መዒስከር ዝተበገሳ ሸውዒተ ዒበይቲ ኣውቶቡሳትን ካብ ካሌእ ከባቢ ኣዱስ-ኣበባ ንዝተበገሱ ብርክት ዝበለ ተሰጎግቲ ጽዑነን ኣብ ዯብረ-ዘይት (ቢሽፍቱ) ተኣኻኺበን ጉዕዘአን ቀጸሊ ናብ ምዴሪ ኤርትራ።
ንኸቢዴ ጸሌማት ክስዕር ዝመጣጠር ዘል ባና ሰማይ ብመስኮት እናተዒዘብኩ 8A ክፍሌና ተዘኪራትኒ። ካብ ዝፍሇያ ሓዯ መዒሌቲ’ኳ ከይገበርኩ። ኣብተን ዝሕሇፋ መዒሌታት ሓዯ ወይ ክሌተ ዝፍሇይዋ ክፍሌና ልሚ ዴማ ኣነ ጎዱሇ ኣሇኹ።
ዘይምህሊወይ ኣብ 3ይ ፔሬዴ’ዩ ክፍሇጥ። ኣብ ቀዲማይን ካሌኣይን ዯንጉዩ ተዒጽዩ ይኸውን ኢልም ክግምቱ ዘስተብህሇሇይ የሇን። ኣብ ሳሌሳይ ክፍሇ-ግዜ ግን ሃሇዋተይ ምስ ተሳእነ፡ ጥቓ መስኮት ኮፍ እትብሌ ወረ ብንፋስ ዝመጻ “የዝና ዯስኣሇኝ” ጽጹይ ሓበሬታ ክትህብ’ያ። ናይ ኣሮንን ዲዊትን ናብ ዒድም ምኻድም ንክሊስና ዘበሰረት ንገሇ’ውን ዘርዴአት ንሳ’ያ። ዯቂ ክሊስና “እውይ” ዝብሌ ዴምጺ ብሓባር ኣስምዐ። ብፍሊይ ናይ ኣሮን ምኻዴ ን”ህሉና መሊኩ” ኣንቢዕዋ’ዩ። ዴሕረይ ኮፍ ስሇትብሌ ብፒሮ ወጊኣትኒ ግሌጽ ኢሇ ጠመትክዋ። ንብዒታ እናጸረገት፡ ንዝቐየሐ ዒይና ከይጥምቶ እናተሰከፈት “ወዱ ዒዴኻ እንዴዩ ምኻዴካ ዝተርፍ ኣይኮነን። ምስረኸብካዮ ሓቚፍካ ስዒመሇይ። ህሉና ኣንረሳሳ (ኣይንሰረሳሳዕ) ኢሊትካ በሇሇይ፣” ኢሊትኒ። ምስረኸብኩዎ ክነግሮ’የ፣ ሕጂ ናተይ’ውን ምስተሰምዏ እቶም ዝፈትዎም ክሊስና እውይ ክብለ ተራእዩኒ። ሄዋን ሰይፈ ዴማ ክትነብዒሇይ ከሊ ተራእዩኒ። ተሪፋ ንዘሊ ኤርትራዊት ሄሇን ፍስሃየ ንብዒታ እናዯረዘት መሌእኽቲ ናፍቆት ክትሰዯሇይ’ውን ይምነዮ’ሇኹ። ምንባዕ ምስሓሰብኩ ሓጎስ ተሰሚዐኒ፡ ሇካ ሄዋን ብፍቕሪ ክትነብዒሌካ የሐጉስ’ዩ።
መሬት ኣብ ምብርሁ ንቢሸፍቱ ሓሉፍና ከባቢ ናዝሬት (ኣዲማ) ገጽና ቀሪብና ኣሇና። ብርሕቀት ጸሓይ እናዯመቐት ምምጽኣ ቀጠሌያን ብጫን ቆብዕ ዝወዯዩ ሓረስቶት ኦሮሞ ኣብቲ ቦታ ዛሕ ኢልም ይረኣዩ። ኣብዛ ኣውቶቡስ ብርሃን ክኣቱ ብምጅማሩ ንኹለ ሰብ ርእየ ንኸሇሌዮ ዘየጸግም ኮነ። ኣብ ቅዴመይ ዘል ኮፍ መበሉ ምዕባየይ ሓወይ ንዒባይ ሓፍትና ኣብ ብርኩ ኣዯቂስዋ። ንሱ ዴማ ኣብ ዝባና ዯቂሱ። ኣብ ጎነይ ዘሊ ኣዯይ ብዴሕሬና ብዘሇዉ ኣጓብዝ ተንጸርጽር ኣሊ። ጥውይ ኢሇ ጠምትኩዎም። ኩልም ዒይኖም ፈጢጡ ይጥምቱኻ። ከፍርሑ!፣ ኣብ ከባቢኦም ዒይኒ ጥራይ’ዩ ዝርአ። ጫት ክቁሕሙ ከምዝሓዯሩ ፈሉጠ ኣሇኹ። ኣነ እንዴየ ትማሉ ምሸት ተሊኢኸዮም። ኣነ ስዴራይ ገዱፈ ክጠፍእ ዘይክእሌ ብምዃነይ’ዩ ዋርዴያ ነዚ ሌኣኽዎ ኢለ ፍቓዴ ዝሃበ ስዴራይ ከይረኣዩኒ ብዒወት ተሌእኾይ ናይ 10 ብር ኣውዲይ ጫት ብምምጽአይ

እቶም መንእሰያት “ጭሱ” (ትኪ) ዝብሌ ክንዱ-ስም ብምሃብ ሓንቲ ብር ሃቡኒ። ተሓጉሰ ዴማ።
ብተግባራቶም ዘይተሓጎሰት ኣዯይ ከተንጸርጽር እንከሊ ኣነ ኣብ ቅዴመና ንዝነብረ ዒብይ ጃኬት ተኸዱና ምስ ኣቡኣ ኮፍ ኢሊ ናይ ዝነበረት መሰታይ ኢዩ ኔሩ። ዒሰብ ክሳብ ንበጽሕ ክሌተ መዒሌቲ እዩ ክወስዴ። መተዒሌሌቲ የዴሌየኒ’ዩ። ዴሮ እኳ ዝበዝሑ ግሩፖ ፈጢሮም ኣሇዉ። ኣነ ግን እቲ ናይ ዒበይቲ ዕሊሌ ምዕሊሌ ዝፈቱ መማህርተይ ዯጎሌ እዩ። ኣይፍተወንን ዴማ፣ ናይ ኣቡኣ ጃኬት ጌራ ዘሊ መኻይዴቲ ክትኮነኒ ትኽእሌ’ያ ገሚተ። ከመይ ኣቢሇ ከዕሌሊ? ኣቡኣ ካብ ትማሉ በይኑ’ዩ መሰትኡ ሰብኣይ የሇን ካብኡ ዝዒብዩ ኣብሓጉኡ ንዯጎሌ ገዱፍካ። “መዘንኡ ስኢኑ ድ ይኸውን በይኑ ዘል” ብሓሳባይ። ቀዱሙ ዘይትሰጎለ ምኽንያት ዴማ ሓሲበ። ተሓቢኡ ድ ኔሩ? ዝበዝሑ ኣቦታት ኣብ ቀዲማይ፡ ካሌኣይን ሳሌሳይን ብእምሓጀርን ዒዱ ዃሊን ተሰጉጎም እዮም። ዝተረፉ ኣንስትን ቆሌዐን ውሑዲት ካብ ዯዳሳን ብሊቴን ዝተረፉ መንእሰያት’ዮም ዘሇዉ። ነዚ እንዲሓሰብኩ ኣዯይ ማንካ ኣቅሪባ “ሌሓሶ” ናይ ዒሶ መዴሃኒት በሇትኒ። መዒር ብጻዕዲ ሽጉርቲ፡ ንኹሌና መዴሃኒትና ሃበትና። ቅዴመና ዘል ንጓለ ብጃኼት ዝዏበጠ ሰብኣይ ጸዊዒ ካብዚ ፈውሲ ሃበቶ። ነታ መዘናይ “ኢዴኪ ሃብኒ’ዛ ጓሇይ” ኢሊ ሃበታ። ኣቡኣ ነቲ መዴሃኒት ብምሌሓስ “እዚ ንዒሶ ኣይቅርባን’ዩ። የቐንየሇይ” ብምባሌ ናብ ስቅትኡ ተመሌሰ። ጓለ ተጸሚማ ክትውዴኦ እናተቓሇሰት ናብ ዯገ ምጥማታ ቀጸሇት። ዒይና ዒሚታ ክትሌሕሶ እንከሊ ክትጽብቅ! ጸጉራ ክነውሕ ኣብ ናይ ህንዱ ፊሌም ንርእየን ተዋሳእቲ ትመስሌ። ብጸጉራ ንሄዋን ትመስሌ። ንሄዋን ዘኪረያ። ብዒሌቲ ዒባይ ጃኬት ብመሌክዒ ዴያ ዋሊ ንሄዋን ኣይረኽባን እየ ኢሇ ካብ ኣእምሮይ ክትሃስስ ጀሚራ።
ኣብ ቀዲማይ ማዕጾ ዯው ኢለ ካሊሽን ዝዒጠቐ ወተሃዯር “ንሽንቲ ኣውርድም” ኢለ ኣዘዘ። እዚኣ እታ ዝበሇጸት ኣጋጣሚ ነዛ ብዒሌቲ ጃኬት ዝሊሇየሊ’ያ፡ ኢሇ ብምሕሳብ ቀዱመ ወረዴኩ። ኩሇን ኣውቶቡሳት ካብ ናዝሬትን ዯብረዘይትን ዝተሓወሳና ከይተረፋ ዯው በሊ ካብ ጫፍ ንጭፍ ንምብጽሓን ኣዝዩ ዘዴክም ብዝሒ ኔርወን። ኩለ ናብ ዘዝጥዕሞ ተኣሌዩ ክሸይን ምስ በሇ። “ሕጅስ ንክትሸየን ይገዴፋ ይኸውን” ተመነኹ “ኣሕ ኣይገዯፋን” ኣእዲዋ ሒዙ ናብ በረኻ ኣተወ። ብዙሕ ከይረሓቀ ንክትሸይን ገጹ ቀይሩ ዯው በሇ። “እንታይ ዒይነት ሰብ’ዩ እዚ። ከምዚ ጌሩ ዝሕሌዋ እንታይ ኮይኑ’ዩ? ኩልም ስሇዘሌገሱሇይ ኣብቲ ዝነብርክዎ ክሸይን ከሇኹ ዯጎሌ ናባይ መጸ። ዝፍንጀር ዘረባ ዘሌዎ ይመስሌ።
ዯጎሌ ትምህርቲ ካብ ዘቃርጽ ሰሇስተ ወርሒ ብምግባሩ ኣብ ቤት ትምህርትና ብዛዕብኡ ክትዕ ኔሩ። “ከይደ ዒደ” ክብሌ ካሌእ “ነኖእ ኣል ኣብ ገዛውትና ኣቁሕቶም ክሸጦ ርእየዮ’የ” ብምባሌ ጽጹይ ሓብሬታ ይህብ ካሌእ፣ ኣዴኡ “ትምህርቲ ከይትከይዴ ልሚ ይኹን ጽባሕ መጺኦም ዝወስደና መዒሌቲ ስሇዘይፍሇጥ ካብዚ ከባቢ ገዛ ኣይትርሓቅ” ከምዝበሇቶ ትማሉ ኣብ “ሳርቤት” ኣዕሉለኒ።
ኣይ ዯጎሌ! ብዛዕባ ሃገርና ኣብ ገዝኦም ዝተዘርበት ንጽባሒቱ ኣብ ዕረፍቲ ተመሃሮ ኣኪቡ የዘንቱ፣ “መሬት ኤርትራ ቁሩብ እንተኹዑትካዮ፡ ነዲዱ ጥራይ ምዃኑ” ኣዘንትዩ ኔሩ። ተመሃሮ “ኣጋኒንካዮ” ምስበሌዎ ሓቁ ከምዝኾነ ንምእማን “ኣባቴ ይሙት፡ ኪዲነ ምህረትን” እንዲበሇ ምሒሌልም። ከምዚኣ ዕሊሌ ኣብ ገዝና ምስኣሕዋተይ ተዘንትዩሌና

ስሇ ዝነበረ ሓቁ ከምዝኾነ መስኪረለ። “ኣብ ግዜ ዯርጊ ሓዴ ናይ ሕርሻ መምህር ተመሃሮ ከረዴእ መሬት በፍራዛ ምስኮዒተ ማይ ረኺቡ። ማይ ጸሚኡ ስሇዝነበረ ክሰትዮ ጥዕም መሰበል ቡጭ ኢሌዎ! ማይ ዘይኮነ ነዲዱ ኮይንዎ” ናይ ገዛና ዕሊሌ ከምዚ’ዩ ናይ ዯጎሌ ግን ቁሩብ ኣጋኒንዎ እንበር መሬትሲ ሓቁ’ዩ። “ነዲዱ ጥራይ እያ ኢሇዮም”። ኣብ ሻዴሻይ ‘ሐ’ ዝነበሩ ኩልም ገሪምዎም። ነንሕዴሕድም ከም “ጅዲ” ኩዌት” ባህሬን” ተበሃሃለ። ዝበዝሑ ኣሕዋቶም ናብኡ ስሇዝተሰዲ ንኤርትራ ምስሃገራት ኣዕራብ ጸብጸብዋ።
ሻውዒይ ክፍሉ ከሇና ዴማ፡ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብታይኩንድ ብሊክ ቤሌት ከምዘሇዎ ኣዕሉሌዎም። ኣእዲዉ እንዲሓወሰ፣ “ምስ መሇስ እንተዝገጥሙ መን ከምዝስዕር ኣይትስሕትዎን” ኢሌዎም። ዝበዝሑ ሰማዕቲ እንዲንጸርጸሩ ተበታቲኖም ዝሰሓቁ’ውን ኣይተሳእኑን።
ዯጎሌ ኣብ ጥቃይ ኣል ንክዛረብ እናተዲሇወ፡ ኣዑንተይ ኣብታ ገጅፍ ጃኬት ተኸዱና ካብ ኣቡኣ ዘይትፍሇ ኣል። ሕጂ ክገዴፋ እዩ እንዲበሌኩ ክሳብ ትውዴእ ተጸብዩ። ሃንዯበት ናብኦም እናጠመተ “ነቲ ሰብኣይ ኣይትፈሌጦን ዱኻ?” ኣዑንተይ ካብኦም ብምሌጋስ ኣትኩረ ጠሚተዮ። እዝኑ ሓበሬታ ዝእክብ ሳትሊይት’ዩ ዝመስሌ ክገዝፍ! “ኣይፈሌጦን’የ” ኢሇዮ። ኢደ ኣብ ጅቡኡ እንዲኣእተወ “ጊሊይ ጋራጅ ዝበሃሌ ናይዚ’ዩ። ዋና ጋራጅ’ዩ… ይገርመካ ሰሇስተ ግዜ ተታሒዙ ኔሩ” ዘረብኡ ኣቋሪጸ “ከመይ ኣቢለ ዯኣ ወጺኡ?” ናህሪ ብዘሇዎ ኣዘራርባ “ጉቦ” መሇሰሇይ “እገርመካ እንዲተኣስረ እንዲ ወጸ ነታ ጋራጅ ካንቸል ጥራይ ገዱፍልም! ኩለ ንብረቱ ሸይጥዎ ገንዘቡ ሰበይቱን ክሌተ ዯቁን ናብ የመን ሰዱዴዎም” ኢለ ዝኣከቦ ሓበሬታ ኣራገፈሇይ።
ምስቲ ገንዘብ ነዚኣ ዘይምሌኣኹ ንፈጣሪ ኣመገንኩ፡ “ኣብዚ ጉዕዞ ንመን ክጥምት”፡ ገና ከይተሊሇና መኻይዴቲ ክስእን ከሇኹ ተራእየኒ። ብምህሊዋ እንዯገና ኣመስገንኩ። ምስ’ዛ በዒሌቲ ዒቢ ጃኬት መሳጢ ጉዕዞ ከነሕሌው ብውሽጠይ ወዱአዮ’የ። ምስተሊሇና “ፍቅር እስከ መቃብር” ከዘንትወሊ’የ ብፍቅሪ “በዛብህን ሰብሇ ወጌሌን” ምስተመሰጠት ንፍቕሪ ክሓታ ምዃነይ ሓሲበዮ’የ። ብዴሕሪኡ ኩለ ክምቅር’ዩ። ነዚ ምስሓሰብኩ ኣብ መሊእ ዕዴመይ ዝረኣኹዎ ናይ ህንዱ ፊሌምታት ኣብ ኣእምሮይ መጸ። እንታይ’ሞ “እዚ ሰብኣይ መዒስ ዘፋቕር ኮይኑ”፣ ካብ ሓሳብ ወጺአ እንተማዕዯኹ ዯጎሌ ዴሮ ነብሓጉኡ ናብ ኣውተቡስ ክመርሖ ረኣኹ። ኣቦን ጓሌን ዴማ ናባይ ገጾም ክመጹ ጀመሩ። “እቲ ጃኬት ዘየውጽኣሊ? ጸሓይ ኣብ ሌዕሇና ክትከውን ክትመርር ጅሚራ’ያ። እዚ ዘሇናዮ “ሓዋሽ” ሙቐት’ዩ። ወተሃዯር “ጥዕና የብልምን መስሇኒ እዞም ሰባት 10 ዯቂቅ ኢሇዮምሲ። “ ናባይ እንዲጠመተ “ኪዴ ቀሌጥፉ በልም” በሌኒ። በቲ ትእዛዝ ተሓጉሰ ከም ናይ ኩናት ነፋሪት ብናህሪ ተወንጨፍኩ። ቀዲምነት ዝኸዴክዎም ናብቲ ገዚፍ ሰብኣይን ናብ ጓለን’ዩ። ኣብ ጥቅኡ ተወቲፈ ናብ ገጹ ምስጠመትኩ ኣዝዩ ርሒቁኒ። ንሱ ንኽርኤኒ ክሳደ ምስኣዴነነ ኣብ ሌዕሇይ ጎቦ ዝፈርስ ዘል መሰሇኒ። ንመሌእኽተይ ብስንባዴን ታህዋኽን ዴሕሪ ምንጋረይ፡ እቲ እንባ ሰብኣይ ተቆጠዏ “ንኣትው እንዱና ዘሇና። ንኸይዴ መሲለካ? ብዴሕሪት ንዘሇዉ ዘይትእክቦም” ኢለ ዒይኑ መሌኣሇይ። “ከፍርሃካ” ብዘይ ሓሳብ ሰብ ናብ ዘይብለ ተወንጪፈ “ወይሇይ ሰብ እባ የሇን” ተመሉሰ ናብ ካሌእ እንዲኸዴኩ ንሓንሳብ እኳ ቁሉሕ ኢሇ ዘይምጥማተይ ኣተሓሳሲቡኒ። እቲ ጎቦ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲኡ ዯው ምስበሌኩ ዒንዱ

ሰማይ መሲለ ተሰሚዐኒ ዴምጹ ዴማ ዝዴህሌ ነጎዲ፣ “ዒሕ ኣጸቢቀ ንኽርእያ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኔሩ እንታይ’ሞ፡
እተን ኣውቶቡሳት ንተሳፈርተን እንዲሓቆና ጉዕዞአን ይቅጽሊ። ዝዴቅስ ዯቂሱ ዝሓስብ ኣብ ሓሳቡ፡ ዘዕሌሌ ኣል። ኣብ ዴሕሪት ኮይኖም ዝስሕቁ መንእሰያት ሓወይ’ዩ ዘስሕቆም ዘል። ኣየነይቲ ዕሊለ ይነግርም ይህለ? እተን ካብ መጻሕፍቲ ዝረኸብን ዕሊሊቱ ኣነ’ውን ኣንቢበየን እየ። ብተላፎን ነፍቃሪቱ ዯጋጊሙ እናክነግራ ይሰምዏን’የ። ሃሩር ክስመዒኒ ጀሚሩስ ናይ ሊዕሉ ክዲነይ ኣውጺአዮ። “እታ በዒሌቲ ዒብይ ጃኬት ኣይተውጽኦን ዴያ? ሃሩር ኣይኮናን ዴዩ?” ንነብሰይ እንዲሓተትኩ ኣቡኣ ኣውጽእዮ ኣይብሊን ዴዩ? እናሓሰብኩሊ ብመስኮት ተቀሌቀሌኩ ኣማዕዴየ ኣግማሌን ጻዕዲ ቆጥቃጥን። ብሄረ ኤሳ ጻዕዲ ክሹፎም ምስ ዝዒጥቅዎ ካራ ኣጣሌ እንዲኾከቡ ይርኢ ኣሇኹ።
ሃንዯበት ዯቂ ክሊሳይ ዘከርክዎም ኣብዚ ሰዒት ምኻዯይ ኣርጊጾም ፈሉጦም ከም ዘሇዉ ኣይተጠራጠርኩን። ሄዋን ብኽያታ ወዱኣ ሌኡኻ ንሄሇን ነጊራ ከምእትኸውን ገሚተ። ኣብዚ ሰዒት ቅዴሚ ፍዲሰ ስሇዝኾነ ናይ ሳይንስ መምህርና ቲቸር መንግስቴ ኣብ ክሊስና ኣል ሽጋራ ኣትኪኹ ተመሉሱ ይህለ’ዩ። ቲቸር መንግስቴ ክሊስ ኣትዩ ጥራዝ ከየቀመጠ “የዝና” ከምዝፈትወኒ ስሇእትፈሌጥ ምኻዯይ ክትነግሮ’ያ። ቲቸር መንግስቴ መበግሲ ብዛዕባ ኣስመራ ምርካቡ “ከይደ” ማርያም ኣስመረይቲ ትቀበል” ኢለ ክሕዝን ተራእየኒ። ከም ሌማደ ዴማ ናብቲ ናይ ኣስመራ ዕሊሊቱ ክኣቱ ብሓሳበይ ሰኣሌክዎ።
ናይ ሳይንስ መምህርና ቲቸር መንግስቴ ብዛዕባ ኣስመራ ከዘንቱ እንከል፡ ከም ባሕታዊ የማነ ጸጋም እናኸዯ፡ ኣእዲዉ እናንቀሳቀሰ። ኣብ ገሇ ኣዑንቱ እናዒመተ ንብዒት እናቋጸረ’ዩ ዝነግረና። ሊዕሇዋይ ዯረጃ ትምህርቱ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ’ዩ ተማሂሩ። ንሳ’ያ’ውን መበገሲቱ፣ ቀጺለ ብዛዕባ ጽሬትን ማስተር ፕሊንን ኣስመራ ብዘገርም የዕሌሌ። ኣብ ናይ ወትሩ ግዜኡ ብዛዕባ ኣስመራ ዯስ ዘብሌ ስእሉ ከምእንሕዝ ጌሩና’ዩ። ፍሽኽ እንዲበሇ “ኣዋሌዴ ኣስመራ ለሌ ቀይሕባሕሪ’የን ርኢኻየን ዘይምነዋ….ስየታት ኣስመራ እናኽትርእዮም መቸም ንቆሌዐ ከምኡ ኣይበሃሌን’ዩ። ነተን ፍረሽማን ተመሃሮ ከነርእየክን እናበሌና ብፍቕሪ ከምዝወግቃ ንገብረን ሒዝናየን ንዘውር….” ኣስመራ እኮ ገነት ነች” ይብሇና። ገሉኡ ዕሊለ ኣብ ናይ በኣለ ግርማ መጽሓፍ “ኦሮማይ “ ዘል ትረኻ ይመስሌ። ንዝሓሌፎ ድ ካብታ መጽሓፍ ኣምጺኡ የዕሌሇና ይህሌዉ ኢሇ ከኣ ይሓስብ፣ ሓዯ እዋን ብዛዕባ ማይ-በሊ ዝበሃሌ ኣዘንተወሌና። “ናይ ምለእ ኣስመራ ዒይኒ ምዴሪ ብታሕቲ ተራኺቡ ብኸባቢ ቪሊጆ ዝበሃሌ ቦታ ናብ ሩባ ዒንሰባ ይሕወስ። እዚ ማይ በሊ “የኣቤ ምንሉክ” ኣዴኦም ንግስቲ ሳባ ካብ እስራኤሌ ናብ ኣኽሱም ክመጻ እንከሇዋ ኣብቲ ቦታ ማይ ጸሚአን ከምዘዕርፋ “ውሃ ስጡኝ” ከም ዝበሊ ብትግርኛ ዴማ ማይ-በሊ ከምዝትርጎም ኣዘንተወሌና።
ካሌእ እዋን ዴም “ኦሮማይ” ኣንቢብኩማ ኢለ ሓተተና። ከም ዘንበብኩዋ ክሕብር ተቀዲዱመ ኢዯይ ዊጥ ኣበሌኩ “ብራቮ’ዚ ወዯይ። እቲ ቀንዱ ገጸባህሪ ጋዜጠኛ ምስ ፍያሜታ ዝዴቅሱለ ናይ ኩኩ ሰብስቤ…..” ከይወዯአ “ካራቨሌ ሆቴሌ” ምንጥሌ ኣበሌክዎ። ኣስተማቐራ ምስ ኣዯ ዯቀይ ኣብኡ ኢና ማክያቶ ንሰቲ ኔርና። ሽዕኡ ካብ ሃረር መጺኣ ፍረሽ ኔራ ኣነ ዴማ ሳሌሳይ ዒመት፡ ብፍቕራ ተማሪኸ ሇሚነያ ኣሇሚነያ ኣቕቢጻትኒ። ሽዕኡ ማርያም ዩኒቨርሲቲ ትበሃሌ ኔራ። ዯሇይታ ብዙሓት ስሇዝነበሩ ኣቕቢጻ። ብሰንካ ካብ ትምህርተይ ከይሰናኸሌ ገሇ ክገብር ግዴን ነበረ። ምስ ሰባት ተማኺረ ካብ ኣስመራ ንሰሜን ከባቢ 90ኪ.ሜ ከረን ኣብ እትበሃሌ ከተማ መስተፋቕር ከምዘል ምስተሓበርኩ ከይወዒሌኩ ከይሓዯርኩ ናብኡ ነፈርኩ” ኢለ ሰሓቕ ቀተሇና።

መስተፋቕር ከም ፈሓም ኣብ ዯገ ክሽየጥ እየ ሓሲበ ኣብ ኩለ ኮሉሇ ዴማ ኣይረኸብኩን። ሓንቲ ኣማራጺ ናብታ ኣብ ገረብ ዘሊ፡ ማርያም ዯዒሪት ከይዯ ጸልተይ ኣዕሪገ ማርያም ዯዒሪት (ጸሊም ማርያም) ንማርያም ዩኒቨርሲቲ (ቀያሕ ማርያም) ክትምርኸሇይ፣ ተዘይኮነስ ትምህርተይ ኣቋሪጸ ነቲ ካብ ኩናት ሶማሌ እግሩ ተቆሪጹ ዝመጸ እንኮ ተስፍኡ ኣነ ዝኾንኩ ኣቦይ እንታይ ከምዝኸውን ንዯዒሪት ነጊረያ ተመሇስኩ። ብምግራም እናሰማዕና ሳይንስ ዘይኮነ ህይወት እናሰማዕና መዛዘሚ ክንሰምዕ ተሃወኽና፣ “ኣስመራ ምስ እተኹ መዘናግዑ ክኾነኒ ኢሇ ንዝበሊዕኩዎ ፉሌ መጽረይ ብመወጽ ኣስናነይ እናጽረኹ ናብ ካምፓስ ኣተኹ”፣ “ዝረኣየኒ ኣብ ግርጻነይ መስትፋቕር ከምዝተወቀጥኩ እንዲኣዕሇሇ። ማርያመይ’ውን ናባይ ከም ዝኾነት ትገብሮ ከምዘይብሊ እናነገረት ናተይ ኮነት። ንሳ መስተፋቅር ኣነ ጽልት እናኣመንንና፣ ብዝኾነ እቲ ዘገዴሰኒ ማርያም ካምፓስ ናተይ ምዃና ጥራይ እዩ፣ ንጸሊም ማርያም ኣመስጊነኳ ኣይጸግባ፣ ብዙሓት ተመሃሮ ናባይ እናቐረቡ ሓተቱኒ ኣነ ዴማ እቲ ሓቂ ነጊረዮም። መስተፋቅር ዘይኮነ ጸልት ከም ዝገበርኩሊ፣ ብኡራኤሌ እናመሓሌኩ ነጊረዮም። ገሉኦም ኣሚኖምኒ ናይ ዯዒሪት ንፍቕሪ ፈውሱ’ዩ ኢልም ዘፍቀረ ሻንጥኦም ጠርነፉ። ገሉኦም ዴማ እንተ ነጊሩና እቲ መዴሃኒት ስሇ ዝረክስ ክነግረና ኣይንጸበ ተበሃሃለ፣ ነታ ኣዯ ዯቀይ ግና ውሊዴ በዒሌ በኣለ ግርማ ፍቕሪ ኣብ ዝሰርሑለ ካራቨሌ ሆቴሌ ዯቂስና ጉዕዞ ከረን ኣዘንትየሊ ነዊሕ ስሒቓ። ሓይሉ ጸልት ዴማ ገሪምዋ፣” ኢለ እናኣዘንተወሌና እታ መዱና ዛንታ ብርሑቕ ከም ዝጥምታ እቲ ትዝታ ዴማ ኣብ ጥቕኡ ከምዘል ቅንዕ ኢለ ተከዘ፣ ብዕሊሌ ስዴራይን ቲቸር መንግስቴን ርእየያ ንዘይፈሌጥ ኣስመራ ከም ቀረባ ዘመዯይ ትም ኢሇ ይናፍቓ!
ኣብ ቅዴመይ ዘሊ ብዒሌቲ ዒቢ ጃኬት ካብ ኣውቶቡስ ክትወርዴ ከሊ ርእየያ። ንዴሕሪት ግሌብጥ ምስ በሌኩ ኩልም ወሪድም ሒዯት ሰባት ጥራይ ተሪፍና ኣሇና። ሰዒተይ ርእየ ተገሪመ። እዚ ኩለ ሰዒት ኣብ ክሊስ ምስ ቲቸር መንግስቴ ምጽንሐይ ኣገረመኒ። ናብታ ትወርዴ ዘሊ ጓሌ ፈዚዘ እናጠመትኩ ዘረባ ኣዯይ ካብ ምጥማት ኮሇፈኒ። ኩልም ክሳብ ዝወርደ ተጸብያ ሓጻር ኣኼባ ክትገብረሌና ተሸባሸበት። ሕርቃና ዴማ በቲ ዒቢ ሓውና ጀመረት። “ንስኻ ናብቶም ዒዋለ ኣይትቕረብ። እግርኻ ኣክበሇይ እዞም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣውቶቡስ ዘሇዉ ወተሃዯራት እንታይ ዝጽበዩ ይመስሇካ? በቲ ትገብርዎ ግብሪ ኣብዚ እንተ ኣትረፉኻ ገዱፍክዮ መጺእኪ ተባሂሇ ምስ ኣቦኻ ከም ዝበኣስ ፍሇጥ” ናባና ገጻ እናጠመተት ዴማ ቀጸሇት። “ንስኹም ዴማ ኔው ነጀው ኣይትበለ። ከም ዝሰማዕክምዎ እቲ ወተሃዯር ኣብዚ ዘሇናዮ ክንሓዴር ምዃንና ሓቢሩና’ዩ። ንቑርስና ዝኸውን መዒርን ሕንባሻን ተማሌኡ እቲ መንጸፍ ኣብ ሊዕሉ ተሰቂለ’ል ተቀሊጢፍኩም ኣውርዴዎ” ኢሊ እኖኣዊ ትእዛዝ ኣመሓሊሇፈት።
ኣብ ከተማ ዋኔ ኢና ዘሇና። ኩለ መምስ መተዒሌሌቱ የውሪ ኣል። ኣብቲ ዛሕ ዝበሌናለ ሜዲ ሓሇውቲ ኣሇዉ። ዕሊሊት ፍቕሪ፡ ስዴራ፡ ናብራ፡ ሕለፍ መጻኢ ከመይ ክኸውን’ዩ? በብወገኑ ይዕሇሌ። ኣነ ዝዯሇኹዋ ግን የሊን። “ኣበይ ሒዝዋ ከይደ?” ኣቐዱመ ተሰጒገ ኔረ እንተዝኸውን ከምዚ ዝበሇ ጸገም ኣይመጋጠመንን፡ ኢሇ ሓሰብኩ። ዯጎሌ ምስቶም ሓዯስቲ ኣዕርኹቱ ኮይኑ መጺኡኒ ኔሩ። ዕሊልም ብዛዕባ ‘’ቢግ ዲዴይ” ቅሌስ ጥራይ ምዃኑ ኣሰሌካይ’ዩ። ክሸይን’የ ኢሇዮም ኢየ ተኣሌየ። በዒሌቲ ጃኬት ከናዱ፣ ነዊሕ ሰዒት ዯሌየያ ረብሪበ ኣሇኹ። “እውይ ንሀሇት፡ ርእየያ” ገና ሕጂ’ውን ምስ ጃኬታ’ሊ። ተተውጽኦ ምጋገኽዋ ድ? ኣብዛ ምሸት ጥቅኣ ክኸውን

ተመንየ። እቲ ከዘንትወሊ ዝሓሰብኩ ሌቢ-ወሇዴ ኣብዚ ሰዒት ጽቡቕ ኣጋጣሚ ምኾነሇይ። ወርሒ ምሌእቲ ወጺኣ። ከዋኽብቲ ሻሕ ኢልም ንሰማይ ግርማ ሂቦሞ ኣሇዉ። ክሌተና ኣብ ባይታ በጥ ኢሌና ተዘዘንትወሊ ከመይ ምፈተወትኒ? እንታይ ዒይነት ክፉእ ሰብኣይ’ዩ በጃኹም?
ኣብ ካሌኣይ መዒሌትና ኣብ ዒሰብ ዘርኣይ ዯረስ ሆቴሌ ዘል መመገቢ ቦታ ኮፍ ኢሇ እንከሇኹ ኣብ ሓሳብ ኣትየ። ኣብቲ ዘዕረፍናለ ሆቴሌ ዯሌየ ስኢነያ ቀቢጸ። ጉዕዞና ወዱእና ክሳብ ዒሰብ ንኣቱ ተጠማሚትና ወይ ኣነ ጥራይ ጠሚተያ እምበር ሰሊም እኳ ኣይተበሃሃሌናን። ምስዋራ ምስ ጃኬታ መሉሰ ንኽናፍቓ ጌሩኒ፣ “ኣበይ ሒዝዋ ከይደ’ዚ ዲይናሶር?” ኣእዲወይ ኣብ ጣውሊ ዯርብየ ብግንባረይ ብምዴፋእ ብኸ ዝብሌ ስምዑት መጸኒ። እቲ ጃኬት ከ ኣውጺኡሊ ድ ይኸውን? ኣብዚ ዝነዴዴ መሬት ጠጢቁ ክቐትሊ ዝመዯበ’ዩ ዝመስሌ? ኣቦኣ ድ ኣይኮነን ክንዴዚ ጭካነ? ቆርበታ ተቐሉጡ ሕክምና ኣትያ ትኸውን።” ኩለ ሓሳባተይ ብኣኣ ኮይኑ። ንዒኣ ብዘይምርኻበይ ንኹለ ሰብ ጸሊእክዎ። ከም ሕኸኽ ዝሓዛ በጊዕ ጸግዑ ጸግዑ የብሇኒ’ል።
ዒሰብ ካብ ንኣቱ ክሌተ መዒሌቲ ጌርና’ሇና ኣብ ሆቴሌ ዘርኣይ ዯረስ የሊን። ኣብ ራስ- ጎንቦ ከምዘየሊን’ውን ልሚ ኣረጋጊጸ። ኣብ ራስ-ጎንቦ ሆቴሌ ኣብዘል ገማግም ባሕሪ ኮፍ ኢሇ ኣብ ሓሳብ ኣተኹ። “ኣብ እንዲ ኔኖ ክትህለ ኣሇዋ” ዯምዱመ። ንግሆ ክኸይዴ’የ። ነቲ ባሕሪ ክጥምቶ ጀመርኩ። ብዝተሰጎጉ መሉኡ’ዩ ኣብ ባሕሮም ጨብረቕ ይብለ። ርእሶም ዘውጽኡ ብዝሒ ዘሇዎም ኣብቲ ባሕሪ ብምህሊዎም ክሳብ የመን ዝተዘርግሑ ይመስለ። ሓሳብ ብሌጭ ኢሊትኒ። ኣብዚ ውሽጢ ባሕሪ እንተሊ ኸ? “መን ይፈሌጥ” ብቕሌጣፈ ክዲነይ ከውጽእ ጀሚረ። “ኣይትጠራጠር ኣሊ” ዝብሌ ስምዑት እስመዒኒ። ወሊ እንተሊ እቲ ጎቦ ዝመስሌ ኣቦኣ ምስኣ ይህለ ይኸውን። “ክሊእ ይሃሌው” ክርእያ ወሊ ክኸይዴ ኢሇ ማሌያይ ኣውጺአ ናብቲ ፈኩስ ስረይ ክብሌ፡ ኣብ ጎነይ ሌበይ ዘሰንብዴ ዴዩ ዝማርኽ፡ ዘሐጉስ ድ ዘፍርህ ኮኾብ ወዯቐ። “እውይ እወ ንሳ’ያ ምስኩለ ጽባቐኣ” ፍኹስ ዝበሇ ስረን ናይ ሊዕሌን ሇቢሳ፣ እቲ ጃኬት የሇን። እቲ ዝንቀሳቐስ ጎቦ’ውን የሇን። “ተመስገን”፣ ንሳ’ውን ኣተኩራ ትጥምተኒ ኣሊ። በጠማምትኣ ከማይ ከም ዝናፈቐትኒ ርግጸኛ ኮይነ። ኣብ ጉዕዞ ክጥምታ እንኸሇኹ ንሳ እውን ክትርእየኒ ተጋጪና ኔርና ኢና። “ሕጂ እንታይ ክገብር? ተወርዊረ ክሓቁፋ?” እንዲሓሰብኩ ግሌጽ በሇት “ኣል ማሇት’ዩ” ንሳ ናባይ ቀረበት እንታይ ከም ዘብረረኒ ነዛ ስማ እኳ ዘይፈሌጣ በሪረ ሓቖፍኩዋ። ንሳ’ውን ዒጸፌታ ሓቖፈትኒ። ብታሕጓስ ጭፍሌቕ ምስ ኣበሌኩዋ ቃንዛ ብምስማዕ ፈነወትኒ። እንተጠመትኩዋ ከቢዴ ቃንዛ ኣብ ገጻ ተነበ። ኣነ’ውን ብቓንዛኣ ተቐንዘኹ። ከትጸናንዒኒ ፍሽኽ እንዲበሇት፡ ክሌተ መዒሌቲ ኣብ ማይ ተኣሉኸ ኣይገዯፈንን” ኢሊ ዝባና ኣርኣየትኒ። ኩለ ዝባና ጓህሪ መሲለ “ነዱዴኪ እንዱኺ ዯኣ” ናይቲ ጃኬት ከምዝኾነ ኣይተጠራጠርኩን። “እቲ ትገብርዮ ዝነበርኪ ጃኬት’ዩ ከምዚ ጌሩኪ ምሽ? ኣውጺኺ ዘይትዴርብይዮ ዝነበርኪ” ፍሽኽ ኢሊ “ኣቦይ ንኸየውጽኦ ኣጥቢቑ ኣዚዙኒ”። ኢሊ ብዴንጋጸን ፍቕርን ጠመተትኒ። “እዋእ ኣብ ጉዕዞ ትቅጽዑ ዱኺ ኔርኪ?” ብዘረባይ ክርትም ኢሊ ስሒቃ። “እዋይ!” ክትስሕቕ ከሊ “ሄዋን ሰይፈ” ኣብ ቅዴሚኣ እንታይ ኣሇዋ። ብጸጉረን እየ ኣመሳሲሇየን እምበር ነዚኣ ዝወዲዯር የሇን። ስሓቓ ወዱኣ ናብ ቁም ነገር ተሓወሰት። “ኣብቲ ጌረዮ ዝነበርኩ ጃኬት ህይወት ኣቦይ ተቐቢሩ ኔሩ” በዘራርብኣ ተገሪመ። ከምዚ እንተኾይና “ፍቅር እስከ መቃብር” ኣንቢባቶ ኣሊ ማሇት’ዩ። “ክኸውን ኣሇዎ እምበር ኣብቲ ሃሩር ክንዴኡ ጃኬት” ብዘረብኣ ተሰማማዕኩ። “ኣብቲ ናይ ዒፋር ክሌሌ ክንዴኡ ጃኬት፡ ክንዲኺ ይቃጸሌ ኔረ” ማሇተይ ምንባሩ ኣብ ሓይሉ ኣዘራርባይ ተረዴአት። “ኣብቲ ጁባታት’ቲ ጃኬት ብብዝሒ ጥማራት ገንዘብ ኔሩ። ንሱ

እንተተኸዱንዎ ካዴረታት ወያነ መጺኦም ከይፍትሽዎ ስሇ ዝሰግአ፡ ንዒይ ከዱኑኒ፡ ኣይጥርጥርዋን’ዮም ኢለ ንዒይ ኣሸኪሙኒ፣” ፍሽኽ በሇት እቲ ክውዲእ ዘይዯሇኽዎ ኣዘራርብኣ ተወዱኡ ከይከውን እናፈራሕኩ፡ “እቲ ጃኬት ተጻዑነ ብሰሊም ናብ ቡሬ ምስኣተኹ። ብራቮ ኢለ ንሱ ተኸዴኖ። ጾረይ ኣራገፈሇይ። ነጻ ወጻኹ። ብዴሕሪዚ ንዒኻ ክዯሉ ጀመርኩ፣” ኢሊ ሓቚፋትኒ። ዘቀንዙ ኣጠማምታ ጠመተትኒ። ውሽጠይ ተረበሸ። ሓዯ ነገር ግን ወሲነ “ወሊ የሕምማ ክጥምጠማየ”

(Visited 720 times, 1 visits today)

About The Author

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.